چرا سخت کوشی زیاد برای سلامتی مضر است؟

برخی از افراد در محیط کار به خود و گروهشان فشار بیش از حدی وارد می کنند، این سخت کوشی زیاد می تواند برای سلامتی کارکنان پیامدهای خطرناکی را دربر داشته باشد. ادامه خواندن چرا سخت کوشی زیاد برای سلامتی مضر است؟