ریزش مو نتیجه ای از مصرف داروهای شیمیایی

از زمانی که داروهای شیمیایی پابه عرصه وجودی خود نهاده اند، بیماریهای حاصله از عوارض آنها روز به روز گستره و وسیع تری پیدا کرده است، و این ندای اعتراضی است ادامه خواندن ریزش مو نتیجه ای از مصرف داروهای شیمیایی