آشنایی با اهمیت غربالگری سندرم داون

غربالگری سندرم داون

هرچند که احتمال به وجود آمدن سندروم داون با بالا رفتن سن مادر افزایش می یابد ولی اکثر نوازادان مبتلا از مادران زیر ۳۵ سال سن می باشد، زیرا که تعداد بارداری ادامه خواندن آشنایی با اهمیت غربالگری سندرم داون