چرا هر کسی نمی تواند به یک کارآفرین تبدیل شود؟

براساس تحقیقاتی که صورت گرفته است، مشخص شده است که هرکسی نمی تواند به یک کارآفرین تبدیل شود چون برای کارآفرین شدن باید ویژگی های خاصی داشته باشید. ادامه خواندن چرا هر کسی نمی تواند به یک کارآفرین تبدیل شود؟